22. juli 2011

Hatefulle ytringer

Politisk hat er ikke irrasjonelt.

nettroll

Et sentralt spørsmål i medienes femårsmarkering av 22. juli var hvordan samfunnsdebatten har endret seg. Mange uttrykte bekymring for spredningen av det politiske hatet som lå til grunn for terrorhandlingen: Forestillingen om at Islam truer vår kultur, og at sosialdemokrater og venstreintellektuelle har bidratt til å sette nasjonen i fare.

Siden 22. juli har den norske offentligheten fungert som et laboratorium for å teste ulike teorier om hvordan politisk hat kan bekjempes.

En teori var at såkalte nettroll ville sprekke i solen, og at høyreekstreme meninger derfor måtte inviteres inn i offentligheten. Denne teorien ble raskt motbevist: Resultatet var slett ikke at de mistet legitimitet, men at de fikk større utbredelse. En annen teori var derfor at ordskiftet måtte reguleres mer, og hatefulle ytringer sensureres bort. Men da kommentarfeltene i flere nettaviser ble stengt, flyttet debattene seg bare inn i lukkede ekkokamre på Facebook. En tredje teori, som står sterkt for tiden, er at den høyreekstreme diskursen ikke har blitt konfrontert nok, så vrangforestillinger får leve videre.

Siden det har vist seg å være risikabelt å bruke offentligheten som laboratorium, kan det være lurt å tenke seg om.

Politisk hat er ikke noe som bare kjennetegner den populistiske høyresiden, men noe helt universelt. Såkalte ”hatefulle ytringer” som angriper personer eller grupper basert på for eksempel etnisk, religiøs eller politisk tilhørighet, er heller ikke irrasjonelle, men målrettede handlinger som springer ut av en opplevd trussel.

Denne trusselen er faktisk ganske reell, tatt i betraktning at politiske kamper utspilles langs to akser. Den ene er den politiske fronten i ideologiske konflikter – som Islam mot Vesten, kapitalismen mot kommunismen, arbeid mot kapital, eller frihet mot tvang. Når folk deltar i ideologiske kamper handler det ikke primært om å overbevise en motstander, men om å oppnå hegemoni, for å samle støtte i befokningen og få staten til å opptre på deres vegne. Derfor må de samtidig bekjempe ideologiske motstandere som arbeider for en annen politisk front.

En sentral drivkraft bak politisk hat er følelsen av å bli ekskludert fra en debatt som i høyeste grad angår deg. Denne følelsen oppstår når diskursen er sentrert rundt en politisk front som delegitimerer dine meninger, din identitet og det du oppfatter som sann og relevant kunnskap.

I debatten etter 22. juli har det ikke vært én hegemonisk diskurs – både tilhengere og kritikere av Eurabia-tesen har hatt sterk gjennomslagskraft. Siden begge oppfatter den andre diskursen som dominerende, er det mye hat på begge sider.

Selve ideen om at hatefulle ytringer er noe som skal bekjempes er dypt problematisk.

For det første gjør den at folk overser sin egen rolle i å bidra til et hatefullt ordskifte. Når man konfronterer høyreekstremt hat ut ifra en venstresidediskurs, bekrefter man motstandernes frykt for å bli ekskludert.

For det andre åpner den en maktkamp om hvem som får definere hvilken diskurs som hatefull, og dermed illegitim. Det er ikke gitt hvem som vinner den kampen. I USA, for eksempel, har deler av pro-Israelsiden fått stort gjennomslag for å definere pro-Palestinske diskurser som ”hate speech”, inkludert argumenter som er helt vanlige i Norge.

Løsningen er heller, som Don Draper i TV-serien Mad Men sa det så treffende: ”If you don’t like what they’re saying, change the conversation.” Bare gjennom å tilby alternative forklaringer på folks bekymringer – som kaoset i Midtøsten, den økende terrortrusselen og økonomiske og sosiale endringer – kan folk få noe annet å tro på.

 

Teksten sto på trykk i Klassekampen den 3.8.2016.

De ekskludertes makt

Så lenge vi tror at multikulturalisme er majoritetens verdier og anti-islamismen et utskudd, fortsetter vi å legitimere aggresjonen.

«Ondskap kan drepe et menneske, men aldri beseire et folk.» Jens Stoltenberg har den siste uken steget fra å være en ganske ordinær statsminister til å være vår nye Landsfader. Han var ikke i tvil om hva terrorhandlingen i Oslo massakren på Utøya handlet om – det var et angrep på en samlet nasjon og våre samfunnsverdier, det frie ord og demokrati. Ikke uten grunn vekket han stolthet hos det norske folk. Samholdet lettet mye av sjokket og sorgen under et ubegripelig kollektivt traume.

Det er likevel noe som skurrer med denne fortellingen. Hvis hele Norge har blitt angrepet, hvem er egentlig fienden? En utbredt forklaring er at terroristen er en gal enkeltperson med ekstreme holdninger. Noen som ikke hører blant oss, men som står utenfor det norske fellesskapet og vårt verdisyn. Jeg vet ikke om noen utenfra måtte si det først. Men midt oppi samlingsfortellingen var det ikke mye plass til å tenke over hvem «vi» er, og hva som er norske verdier.

Midt iblant oss

«Politiske forbrytelser utføres aldri i et ideologisk tomrom. Det finnes alltid et rammeverk av ideer som dyrker frem hatet, avler fiendebildene og motiverer volden.» I sin kommentar i Svenske Aftonbladet på mandag påpekte Petter Larsson at Anders Behring Breiviks idéer er langt ifra unike. Ikke bare er de en del av en bred, ideologisk offensiv – de har det siste tiåret inntatt Europas mektigste organer. Den svenske forfatteren Andreas Malm fulgte opp med en kronikk i Dagbladet dagen etter, der han påpekte at angrepet på Arbeiderpartiets ungdomsgenerasjon heller ikke er tilfeldig: «Å anklage venstre for samrøre med islam har vært dagligdags så lenge høyre har sett muslimer som et politisk hovedproblem.» Massakren på Utøya har vist at det fortsatt er farlig å være politisk aktiv i Norge, og at forsvar for innvandring, sosialisme og feminisme er ekstremt betent. Men hvor utbredt er egentlig dette tankegodset?

Maktparadokset

«Det er en utbredt oppfatning at internettsider og blogger som dem massemorderen har frekventert er steder for dem som ikke slipper til i vanlige medier. Dette er en beskrivelse mange av de mest aggressive islamkritikerne selv terper på,» skrev Simen Ekern i Dagbladet onsdag. Det er ikke bare Behring Breivik som har tolket islamkritikk som en underdog-posisjon; det har blitt den dominerende oppfatningen i norske medier. Selv i venstreorienterte aviser fremstår innvandringsspørsmålet som en stillingskrig mellom «de som tør å ta debatten» og «de som ikke gjør det». Men faktum er at det i lang tid har vært vanskelig å slippe gjennom med annen posisjon enn den islamkritiske. De fleste som har forsøkt å forsvare muslimene har blitt avfeid som «politisk korrekte».

Den siste uken har det åpnet seg et rom for å nyansere den durende, monotone islamkritikken. Interessant nok har debatten blitt lansert med begrepet «multikulturalisme». Smak på det. Høres ikke begrepet ufattelig nittitalls ut? Det minner om en svunnen tid, en tid da innvandrere ble kjennetegnet ved hudfarge og eksotisk mat snarere enn religion. Før 11. september 2001, altså. Hele begrepsapparatet vi knytter til muslimer i dag er negativt ladet. Likevel blir de høylytte islamkritikerne trodd når de påberoper seg å være ekskluderte.

Underdog-rollen er et særdeles mektig retorisk virkemiddel. Så snart man får gehør for at ens eget syn ikke slipper til, forsvinner kravet til sannhet og redelighet. Og har man først fått etablert rollen, følger en forestilling om at motdebattantene er mektige, noe som igjen svekker deres legitimitet. Det er på tide vi innser at den anti-islamske, antisosialdemokratiske og antifeministiske «underdogen» har blitt en maktfaktor i Norge. Samfunnskartets konfliktlinjer må tegnes på nytt. Så lenge vi snakker om multikulturalisme som majoritetens verdier og anti-islamismen som et utskudd, fortsetter vi å legitimere aggresjonen.

Teksten var publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 2. august 2011. http://www.sv.uio.no/iss/personer/vit/anjabs/innlegg-dn-02-08-11.pdf