Et forskningsfelt til besvær

Sosiologer vil ikke kalle seg kjønnsforskere. Heldigvis.

De fleste samfunnsvitenskapelige institutter ved alle landets universiteter og høgskoler holder på med det. SSB driver med det. Og Handelshøgskolen. Og BI. FAFO. NOVA. ISF. KIFO. PRIO. Kjønnsforskning har i løpet av de siste tiårene utviklet seg til et av Norges bredeste samfunnsfag. Hvis det gir mening å kalle det kjønnsforskning, da. Handler det ikke stort sett om kvinner? Det forskes på kvinner og arbeidsliv, kvinner og politikk, kvinner og seksualitet, kvinner og sivilsamfunn og kvinner og religion. Det finnes imponerende mye kunnskap om hva slags utfordringer kvinner må hamle opp med i en mannsdominert verden. Og det er fortsatt mye å ta tak i.

Men det å knytte et helt forskningsfelt til et forhåndsbestemt subjekt er ikke bare uproblematisk. Er det bare kvinner som møter glasstaket i arbeidslivet? Er det bare kvinner som sliter med å ta ordet i forsamlinger? Som skvises i tidsklemma? Eller utsettes for usunne kroppsidealer? Som lever i frykt for vold? Nei, det er ikke det. Gjennom kjønnsforskningen har kvinner fått et språk og en arena for å diskutere og forstå sine egne utfordringer på et strukturelt nivå. Menn som sliter med de samme problemene, derimot, har ikke en like legitim plass i diskusjonen. Menns utfordringer blir ofte oversett eller henvist til individuelle forklaringer uten noen klare løsninger.

Forskning i seg selv endrer ikke verden. Men samlet sett kan et forskningsfelt bidra til å definere hvilke problemer man har legitim grunn til å klage på, og hvem som har rett til hjelp og beskyttelse. Kjønnsforskningens problem er ikke forskningen i seg selv, men at hele forskningsfeltet assosieres med feminisme og kvinners likestilling, snarere enn en samfunnsanalyse med bred forklaringskraft på individets utfordringer. Det ensidige fokuset på kvinner har bidratt til å brande kjønnsforskningens begreper som en del av “kvinnesaken”. Universelle begreper knyttet til makt og avmakt, fremmedgjøring, frykt, frigjøring og deltakelse knyttes så nært til det kvinnelige subjektet, at de gjøres utilgjengelige for å beskrive menns erfaringer.

En alvorlig konsekvens av det ensidige fokuset på kvinner er at det bidrar til å skape en forestilling om at kvinner med statens velsignelse stikker av med alle fordelene i samfunnet, mens menn blir sittende igjen som tapere. Et vanlig argument for likestilling er at det ikke bare gagner kvinner, men også menn – hvis de bare kan innse det selv. Problemet er at svært mange menn slett ikke oppfatter det slik, men snarere tenker at kvinners og menns livsvilkår og makt eksisterer i et nullsumspill. Der kvinner tar plass på flere og flere domener, ser mange menn sin posisjon som truet. Innen idretten, politikken, organisasjonslivet og deler av næringslivet har den uformelle motstanden mot kvinner økt i takt med den formelle likestillingen. Er det noe som ikke tjener likestillingen, er det om fokuset på kvinners utfordringer og muligheter oppfattes som ledd i en organisert kjønnskrig.

Vårens debatt om hvorfor sosiologer ikke vil kalle seg kjønnsforskere er betimelig. Men det er ikke forskningens merkelapp det handler om. I stedet for å diskutere hvilke forskningsfelt man vil assosieres med, burde sosiologer heller formulere sine egne forskningsspørsmål annerledes. Hvorfor skal sosiologer ta kjønnsvariabelen for gitt? Er det avmakt i arbeidslivet man vil forske på, burde det være et åpent spørsmål hvem som rammes. Det er på tide kunnskapen om kvinners makt og avmakt, utfordringer og løsninger, får slippe fri fra størknede kjønnskategorier. Det er tross alt vår.

Teksten sto på trykk i Sosiolognytt nr 2, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s